พฤกษาร่วมพัฒนาปรับปรุง โรงเรียนบ้านคลองอุดม จังหวัด ปราจีนบุรี ซึ่งพฤกษา ให้ความใส่ใจกับ สังคมในด้านต่างๆ เพื่อหวังให้สังคมรอบๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับความสุข ของคนในชุมชนและสังคม